Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Goedgemutst, gevestigd en kantoorhoudende aan Voorsterbeeklaan 112, 3521 DG, Utrecht. Goedgemutst
stelt klanten in de gelegenheid 24 uur per dag, 7 dagen per week op het internet, via de website
www.goedgemutst.info of www.mutssja.nl , te bestellen. Goedgemutst staat ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht onder nummer 24385748. BTW nummer 086641451B01.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Goedgemutst zijn deze Algemene
Leveringsvoorwaarden (hierna: "Voorwaarde") van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van
deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring
door Goedgemutst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve
van Goedgemutst worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Goedgemutst
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de
verkoopovereenkomst)
Goedgemutst heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds gesloten
overeenkomsten blijven die voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig
waren.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
Een overeenkomst tussen u en Goedgemutst komt tot stand nadat er een bestelling is binnengekomen bij
Goedgemutst, middels de bestelprocedure in onze webwinkel. U ontvangt hiervan een bevestiging.

De administratie van Goedgemutst geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Goedgemutst
verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Goedgemutst verrichte leveringen. Goedgemutst
erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het
accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van Uw bestelling door Goedgemutst. Goedgemutst is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders
bepaald.

Prijzen en specificaties kunnen zonder aankondigingen door Goedgemutst gewijzigd worden.

Goedgemutst garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn op de website.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
Alle prijzen in de webwinkel van Goedgemutst zijn uitgedrukt in Euro's , inclusief BTW en exclusief
verzendkosten.
De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van aanwezige voorraad producten. Door
het regelmatig vernieuwde assortiment kan Goedgemutst niet garanderen dat alle aanbiedingen op de site ook
daadwerkelijk ten alle tijde uitgeleverd kunnen worden.
Alle bestellingen moeten vooraf aan Goedgemutst worden voldaan. Levering vindt plaats naar het door de
afnemer opgegeven bezorgadres na ontvangst van het verschuldigde bedrag op ING rekening 

IBAN NL24 KNAB 0257 4238 93  tnv Goedgemutst.


Na het sluiten van de overeenkomst, zoals beschreven in artikel 2, dient het over te schrijven totaalbedrag
betreffende de bestelling binnen 14 dagen bijgeschreven te zijn op de in artikel 3 beschreven girorekening.
Bij overschrijding van deze termijn is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is
vereist. Afnemer is alsdan over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Is de afnemer
in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer
15% incassokosten verschuldigd. Indien Goedgemutst aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Transport, levering en levertijd
Om uw product bij u thuis te bezorgen, maakt Goedgemutst gebruik van PostNL en transportbedrijven.

Goedgemutst bepaalt de wijze van verzending, tenzij anders overeengekomen.
Producten worden altijd zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder
voorbehoud van de dan aanwezige voorraad. Na ontvangst van Uw betaling is het ons streven de producten
binnen 2 werkdagen aan te leveren .

5. Aansprakelijkheid
Goedgemutst is niet aansprakelijk voor het niet naar behoren functioneren van de telecommunicatie-
infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder
worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan de verbinding met Internetproviders, storingen in gebruikte
telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
Goedgemutst is niet aansprakelijk voor de door haar geleverde informatie over de door haar geleverde
producten. Tevens sluit Goedgemutst iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen
en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.
Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Goedgemutst geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij er
sprake is van opzet dan wel aan opzet grenzende roekeloosheid.

6. Overmacht
Indien Goedgemutst t.g.v. overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
Indien de overmachttoestand 28 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)
vergoeding. Goedgemutst is, voor zover van toepassing, verplicht om het reeds overgemaakte bedrag aan de
klant terug te storten.
Onder overmacht wordt verstaan; elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend
stakingen, regelgeving, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Goedgemutst of
haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van
overheidswege te verkrijgen vergunning, brand, ongevallen etc.
Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte
stellen.

7. Privacy / persoonsgegevens
Goedgemutst behandelt de persoonlijke gegevens van de klant strikt vertrouwelijk.
Goedgemutst stelt de klantengegevens niet ter beschikking aan derden.

8. Klachten
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij binnen
8 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk zijn ingediend. Voor niet zichtbare gebreken geldt een termijn
van 8 dagen na de datum waarop zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn. Door overschrijding van de
termijn van 8 dagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken en/of
klachten.
Goedgemutst zal binnen 10 dagen de klacht trachten op te lossen. Goedgemutst zal u hierover schriftelijk
(via email) berichten. Indien een klacht terecht is, heeft Goedgemutst het recht alsnog binnen redelijke
termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product.
Schadevergoeding is Goedgemutst daarnaast niet verschuldigd.

9. Retouren
Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na de ontvangst
van dit product, de onderliggende overeenkomst met Goedgemutst te ontbinden en de artikelen te retourneren.
U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Aanbiedingsartikelen en speciaal voor U bestelde dan wel vermaakte
artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
U dient, voorafgaand aan de retourzending, Goedgemutst hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) op de hoogte
te brengen. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Goedgemutst. U kunt het product alleen
retourneren indien het product nog in originele staat is, niet gedragen of veranderd is en niet ruiken (naar
bijvoorbeeld parfum, rook, transpiratie of andere geuren). U draagt zelf de kosten van en het risico voor het
retour zenden en ruilen.
De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Goedgemutst aanging, zullen
wij binnen 7 dagen, nadat Goedgemutst het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u crediteren
(verzendkosten worden niet vergoed).
Goedgemutst behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het
al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door uw
schuld is beschadigd.


Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Goedgemutst schade heeft opgelopen die aan
een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Goedgemutst u hiervan
schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Goedgemutst heeft het recht om de waardevermindering van
het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

 

10. Alle foto's getoond op de website van Goedgemutst, of via PDF bestand opgestuurd, zijn eigendom van Goedgemutst. Deze mogen niet zonder schrifelijke toesteming van Goedgemutst gebruikt worden.